فناوران اطلاعات و ارتباطات میعاد شرق

هاب کو شبکه هاب کو
دروازه ای به بازارهای نوین

شبکه هاب کو

امنیت

مشاوره، طراحی و پیاده سازی امنیت اطلاعات و ارتباطات

جزئیات بیشتر

مشاوره فناوری اطلاعات

مشاوره حوزه مدیریت استراتژیک و طراحی سازمانی

جزئیات بیشتر

پلوتون

سامانه یکپارچه مدیریت مشتریان و محاسبه کارکرد پلوتون

جزئیات بیشتر

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392